Najdete nás na Facebooku | Rezervační systém: Zapomenuté heslo Nový zákazník

Provozní řád

Vážení zákazníci, využíváním našich služeb souhlasíte s naším Provozním řádem.

PROVOZNÍ ŘÁD

Badminton Aréna, Denisova 9, Přerov

(dále jen BA)

A. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Provozní doba je uvedena na vstupu do provozovny a na internetových stránkách BA. Provozovatel si vyhrazuje právo na její změnu, úpravu či omezení, např. z důvodu údržby, oprav nebo konání sportovních akcí. Vše oznámí nejpozději 3 dny předem.

2. Vstupem do areálu BA se zákazníci a návštěvníci zavazují bezvýhradně dodržovat ustanovení Provozního řádu. Ve všech případech musí uposlechnout pokynů personálu. Povinnost dodržovat ustanovení Provozního řádu vzniká už v okamžiku učinění objednávky na čerpání služeb.

3. Zákazníci jsou povinni počínat si při čerpání služeb takovým způsobem, aby neomezovali ostatní zákazníky v jejich právech. Zákazníci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti provozu, hygienické a požární předpisy, zásady pro ochranu zdraví osob, herní pravidla a zásady bezpečného provádění sportovních činností. Za všech okolností jsou povinni předcházet škodám na zdraví a na majetku svém i jiných osob, a to včetně provozovatele BA.

4. Zahájením čerpání služeb zákazník převzal na sebe plnou zodpovědnost za dodržování ustanovení čl. 3. Nedodrží-li zákazník předmětné ustanovení a dojde ke vzniku škodní události, je povinen způsobenou škodu nahradit.

5. Za děti a mládež do 18 let nesou plnou zodpovědnost jejich rodiče.

B. ZÁKAZY

6. V areálu BA je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a omamné látky.

7. Je zakázáno jakkoliv zasahovat do sportoviště, které je vyhrazeno pro jiné zákazníky.

8. Poruší-li zákazník či návštěvník BA ustanovení Provozního řádu, personál osobu vykáže ze sportoviště. Taková osoba je povinna zaplatit vše, co by jinak zaplatila, pokud by k vykázání nedošlo.

C. OBJEDNÁVÁNÍ SLUŽEB

9. Čerpání vybraných služeb lze objednat dopředu osobně na recepci, telefonicky nebo on-line rezervačním systémem.

10. Objednávající je povinen činit objednávky výhradně svým jménem, rovněž uvádí své křestní jméno a platný telefonický kontakt. Objednávající je povinen si ověřit, zda je objednávka učiněna v souladu s jeho pokyny. V případě pochybností jsou vždy platné údaje uvedené v počítači na recepci BA a reklamace je nepřípustná.

11. Přijatá objednávka je vždy závazná. Závazná je i délka objednané služby. Zrušení objednávky ze strany objednávajícího lze provést osobně nebo telefonicky, avšak nejpozději 24 hodin předem. V případě zrušení objednávky 8-24 hodin před jejím započetím je zrušení zpoplatněno storno poplatkem ve výši 50 % ceny objednané služby, v případě zrušení později než 8 hodin předem nebo nedostavení se na rezervaci stornopoplatkem ve výši 100 % ceny objednané služby bez nároku na náhradu objednávky. Neuhrazený storno poplatek může být důvodem k odmítnutí nebo zrušení dalších objednávek. Objednávka může být přijata podmínečně, objednávající je však povinen zároveň s čerpáním objednaných služeb zaplatit požadovaný storno poplatek.

12. Provozovatel má právo zrušit objednávku pouze existuje-li k tomu platný důvod, a zároveň má povinnost neprodleně informovat majitele objednávky o jejím zrušení. Rezervace není možné rušit zasláním e-mailu!

D. ČERPÁNÍ SLUŽEB

13. Zákazníci čerpají služby BA v souladu s ustanoveními Provozního řádu a podle pokynů personálu. Veškeré úhrady jsou prováděny na recepci platbou v hotovosti, přijímanými poukázkami nebo čerpáním kreditu. Platbu kreditem je zákazník povinen oznámit před začátkem čerpání služby.

14. Zákazníci se dostavují na objednanou službu s dostatečným předstihem. V opačném případě má obsluha právo nabídnout službu jinému zákazníkovi. Pro řešení zmeškaných objednávek platí ustanovení čl. 11.

15. Začátek čerpání služby začíná rozsvícením příslušného osvětlení, konec zhasnutím osvětlení. Signalizace osvětlení je řízena počítačem.

16. Provozovatel si vyhrazuje právo změny čísla objednaného kurtu z provozních důvodů.

17. Na sportovištích se zákazníci nacházejí pouze po dobu , která jim oprávněně náleží. Po skončení doby čerpání jsou zákazníci povinni ihned opustit kurty a neomezovat ostatní zákazníky v jejich právech.

18. Vstup na kurty a do prostor vyhrazených pro služby je povolen pouze ve vhodném oděvu a obuvi. Zákazníci mohou používat při čerpání služeb pouze předepsanou sportovní obuv (čistá sálová obuv se světlou podrážkou), sportovní vybavení a doplňky neohrožující zdraví a majetek. Je zakázáno vstupovat na kurty v tenisové nebo znečistěné obuvi. V případě nesplnění této podmínky je obsluha BA oprávněna takového hráče nepustit na kurt a požadovat zaplacení objednaného kurtu.

19. Zákazníci nevbíhají do badmintonové sítě a ani ji jinak nepoškozují.

F. OSTATNÍ USTANOVENÍ

20. Zákazník je povinen nahradit v souladu s čl. 4 škodu způsobenou na majetku provozovatele BA, a to v pořizovací ceně. U předmětu půjčovny je možné, aby zákazník nahradil škodu v ceně nižší než pořizovací, a to s přihlédnutím ke stupni dřívějšího opotřebení. O stupni opotřebení předmětu rozhodne výhradně personál BA.

21. Zapomenutou, odloženou, ztracenou anebo nalezenou věc jakéhokoliv druhu je nálezce povinen odevzdat personálu BA. Věc bude vydána jejímu majiteli.

22. Provozovatel BA si vyhrazuje právo na změnu Provozního řádu bez předchozího upozornění.

Komentářů: 1  to  Provozní řád

  1. […] je možné do 24 hodin před začátkem sjednané rezervace. Děkujeme, že dodržujete náš provozní řád. This entry was posted in Vzkazy by Jan Pavelka. Bookmark the […]